wszystkie etui

Regulamin

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym ccand.pl prowadzony jest przez C&C Company sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Deszczowa 33 w Bydgoszcz 85-467 (który stanowi także adres do doręczeń), NIP: 9671423353,  adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 792 772 223.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.
4. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
6. Definicje – ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych z wielkiej litery, należy je rozumieć w znaczeniu podanym niżej:

a. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

c. Dostawca – oznacza firmę świadczącą usługi transportowe, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie;

b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

c) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;

d) Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, świadcząca usługi Dostawy w ramach punktów sprzedaży;

e) firmę kurierską InPost Express Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

d. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.

e. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

f. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę w Sklepie, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

h. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie.

i. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

j. Sprzedawca – oznacza C&C Company sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Deszczowa 33 w Bydgoszcz 85-467 (który stanowi także adres do doręczeń), NIP: 9671423353,  adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 792 772 223.

k. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

l. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
m. Sklep – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działający w domenie internetowej ccand.pl .
n. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
o. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
p. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies
7. Kolory przedstawione na zdjęciu produktu w Sklepie mogą się różnić od rzeczywistego stanu produktu otrzymanego przez Klienta, w zależności od rodzaju i charakterystyki technicznej sprzętu, z którego Klient korzysta do wyświetlania Sklepu, zatem różnice w kolorach nie mogą być podstawą do reklamacji.

8. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§ 3 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu.

2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie.

3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wysłanie formularza „zamów” przy danym Towarze znajdującym się w Sklepie.

4. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie przez telefon wykorzystując do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę w Sklepie. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy w szczególności nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się w Sklepie oraz jego ilość. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy. W celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest również do podania aktywnego adresu poczty elektronicznej.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

7. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta Towaru.

8. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach.

10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

11. Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Towarze:

a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.

b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy oraz na karcie każdego Towaru;

c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.

12. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta w Sklepie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 44 2490 1044 0000 4200 8524 3711, prowadzony w T-Mobile Bank. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) gotówką za pobraniem – płatność dla Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);

14. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

15. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §6.

16. Sprzedawca może zamieścić w Sklepie informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

17. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

18. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

19. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

20. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

21. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę obejmującą dostarczane Towary, będącą dowodem zakupu.

22. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 4 Reklamacje i gwarancje

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać zdjęcia Towaru pod adres [email protected] lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu do siedziby Sprzedawcy.

4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę.

7. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do Sprzedawcy

b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej lub pisemnej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Towary, które mogą zostać zwrócone to wszystkie prezentowane w Sklepie, oprócz tych wykonanych na zamówienie Klienta przez Sprzedawcę. Za Towary wykonane przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta uważa się takie, które nie występowały w ofercie Sklepu w momencie zamówienia lecz powstały z materiałów (np. zdjęć) przesłanych Sprzedawcy w celu wykonania indywidualnego Towaru, niedostępnego w sprzedaży dla innych użytkowników czy Klientów Sklepu w momencie zamawiania.

3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu należy dokonać na adres: ccand.pl, ul. Deszczowa 33, 85-467 Bydgoszcz

6. Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane od Kupującego płatności, ale jeśli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na stronie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli Kient zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską, to Sprzedawca nie zwróci różnicy między tymi dwoma przesyłkami).

§ 6 Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:

a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);

b) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;

c) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.

2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:

a) w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 7 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatne usługi elektroniczne:

a) umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

b) wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy;

c) newsletter

d) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu

2. Newsletter to usługa elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji na podany przez Klienta adres email, w szczególności o Towarach, Sklepie, w tym nowościach i promocjach, za zgodą Klienta.

4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §2 Regulaminu.

5. Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Sprzedawcy.

6. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu Wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, co nastąpi niezwłocznie.

8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
9. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcę.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych, RODO i Informacja o „Cookies”

1. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przez Sprzedawcę przetwarzane przez czas nieokreślony, ze względu na przepisy podatkowe oraz ze względu na politykę rabatową Sprzedawcy.

3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

10. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

11. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

13. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności dostępnej w Sklepie.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2018 r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823).

Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozpatrywania sporów mogą być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o prawie do złożenia swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.